กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฤดีรัตน์ สาระบุตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมควร วิชาชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิรันดร์ ก้อกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรกานต์ ศรีปทุมรัตตกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวนิตยา ทองลา
ครู

นางสาวสุนิสา ทันจันทร์
ครู

นายอาคเนย์ มณีเทียนทอง
ครู

นายชัยวิสุทธิ์ ไชยขันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางอรทัย วิชาชาติ
พนักงานราชการ

นายกษิภัทร ในกระโทก
ครูอัตราจ้าง