26/10/2021

www.npw.ac.th

welcome

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

1.นายณัฐกิจ บัวขม  ครูใหญ่   

ดำรงตำแหน่ง ปี 2534-2541

2.นายวีรศักดิ์  ศรีพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาการ

ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่งปี 2539-2541

3.นายณัฐกิจ  บัวขม ผู้อำนวยการ 

ดำรงตำแหน่งปี 2541-2542

4.นายสุชาติ  ยาวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ

ดำรงตำแหน่งปี 2542-2544

5.นายสิทธิชัย พุฒกลาง ผู้อำนวยการ 

ดำรงตำแหน่งปี 2544-2545

6.นายพิชิต  จันทร์ชมภู  ผู้อำนวยการ  

ดำรงตำแหน่งปี 2545-2552

7.นายนิรมิตร  ดวดกระโทก  ผู้อำนวยการ  

ดำรงตำแหน่งปี2553-2556

8.นายประยงค์  ประทุมวัน  ผู้อำนวยการ  

ดำรงตำแหน่งปี2556-2559

9.นายสุชาติ  จิตติการุณย์  ผู้อำนวยการ  

ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562

10.นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์  ผู้อำนวยการ  

ดำรงตำแหน่งปี 2562-ปัจจุบัน