26/10/2021

www.npw.ac.th

welcome

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

ประวัติโรงเรียน

    เริ่มจากการเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนหนองบุญนากพิทยาคม  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533  โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สังกัดสำนักงานประถมศึกษา เป็นที่เรียนอยู่  1 ปี ขณะนั้นมีนักเรียนจำนวน  3 ห้อง 121 คน มีครูอาจารย์ตำแหน่งโรงเรียนสาขา  2 คน

ในปี 2534  โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจากคุณประสงค์  ศรีหิรัญรัตน์ จำนวน  35 ไร่ เป็นที่ดินติดกับถนนโชคชัย – เดชอุดม จากจากตัวอำเภอ    500  เมตร เดิมเป็นไร่มันสำปะหลัง  ดังนั้นในปีการศึกษา 2534  โรงเรียนจึงได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ

เมื่อวันที่   11  มีนาคม  2534  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนหนองบุญนากประสงค์วิทยา”   กรม สามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายณัฐกิจ บัวขม ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองบุญนากพิทยาคม เป็นผู้บริหารคนแรก   จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ตามชื่อของอำเภอที่ได้เปลี่ยนจากอำเภอ หนองบุนนาก เป็นอำเภอหนองบุญมาก เมื่อปี  พ.ศ. 2547  เป็น   “โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา”


ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1030201442
รหัส Smis 8 หลัก :  30022011
รหัส Obec 6 หลัก :  201442
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  หนองบุญมากประสงค์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  NONGBUNMAKPRASONGWITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ :  หมู่ที่   4   บ้านบ้านซับหวาย
ตำบล :  หนองหัวแรต
อำเภอ :  หนองบุญมาก
จังหวัด :  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :  30410
โทรศัพท์ :044-001650
โทรสาร :044-001650

วิสัยทัศน์(VISION)

     โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

     สวย สะอาด บรรยากาศร่มรื่น

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

    รักออม ถนอมใช้

แนะนำโรงเรียน