ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
เบอร์โทรศัพท์ 081-0718655

นายบุญส่ง ก่ำสระน้อย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสมควร วิชาชาติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางอภิญญา มนัสพรหม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนงนุศ ดวดกระโทก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายชูชาติ อาจวิชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป