26/10/2021

www.npw.ac.th

welcome

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายบุญส่ง ก่ำสระน้อย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

นายสมควร วิชาชาติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางอภิญญา มนัสพรหม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนงนุศ ดวดกระโทก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายชูชาติ อาจวิชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป