26/10/2021

www.npw.ac.th

welcome

กลุ่มสาระสุขศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายปรีชา เหล็งนุ้ย

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนิวัฒน์ นุชสาย

ครูผู้สอน
ตำแหน่งพนักงานราชการ