26/10/2021

www.npw.ac.th

welcome

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม

นางสิริวรรณ เตียประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายชูชาติ อาจวิชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธาดารัตน์ ลีลอย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวเปรมพร อรุนันท์

ตำแหน่ง ครู


นางสาวจิตต์ธัญชฌา จำลองศุภลักษณ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย