26/10/2021

www.npw.ac.th

welcome

กลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายชัยกร แพไธสง

ตำแหน่ง ครู

นางปาริชาติ ปร๋อกระโทก

ครูผู้สอน ตำแหน่ง พนักงานราชการ