กลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชัยกร แพไธสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางปาริชาติ ปร๋อกระโทก

ครูผู้สอน ตำแหน่ง พนักงานราชการ