กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเปรมฤทัย สัจจา

หัวน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายสมควร วิชาชาติ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิรันดร์ ก้อกระโทก

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรกานต์ ศรีปทุมรัตตกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวฤดีรัตน์ สาระบุตร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิสา ทันจันทร์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวนิตยา ทองลา

ตำแหน่ง ครู

นายอาคเนย์ มณีเทียนทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางอรทัย วิชาชาติ

ตำแหน่ง ครูพนักงานราชการ