กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฤดีรัตน์ สาระบุตร

หัวน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตำแหน่งครูชำนาญการ

นายสมควร วิชาชาติ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิรันดร์ ก้อกระโทก

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรกานต์ ศรีปทุมรัตตกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวนิตยา ทองลา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุนิสา ทันจันทร์

ตำแหน่ง ครู

นายอาคเนย์ มณีเทียนทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางอรทัย วิชาชาติ

ตำแหน่ง ครูพนักงานราชการ