กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศุภานัน ตันกระโทก

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางอรุณ ดวดกระโทก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินต์จุฑา ดีมา

ตำแหน่งครู

นางสาวกฤติกา แก้วเขียว

ตำแหน่งครู