กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศุภานัน ตันกระโทก

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางอรุณ ดวดกระโทก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤติกา แก้วเขียว

ตำแหน่งครู

นายรพีชาติ พนมรัตน์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย