26/10/2021

www.npw.ac.th

welcome

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชริยา เครือบุญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตำแหน่งครู

นางอภิญญา มนัสพรหม

ครูชำนาญพิเศษ

นางสาวสุวรรณา ใคร่กระโทก

ตำแหน่งครูชำนาญการ

Mr.Kelvin Melckzedeck Minja

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวนิภาภัทร ทองโคกกรวด

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง