26/10/2021

www.npw.ac.th

welcome

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประพา สุนทรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางประคอง ใยงูเหลือม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวนงนุช ดวดกระโทก

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัจฉราทิพย์ ศรีแก้ว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง