กลุ่มสาระการงานอาชีพ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางชวนคิด ทิศกระโทก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมบูรณ์ กมขุนทด

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนลินรัตน์ สันติวรวัฒน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ