26/10/2021

www.npw.ac.th

welcome

จำนวนข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

จำนวน ชาย 15   คน หญิง 23  คน รวมทั้งหมด 38  คน

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ
 
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
1
0
1
 3. ครู
คศ.1
0
5
5
 ชำนาญการ
คศ.2
0
9
9
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
5
6
11
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
 
0
0
0
รวม
5
20
25
 4. ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
3
1
4
 5. ลูกจ้างประจำ
 
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
 
1
2
3
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
 
2
0
2
รวมทั้งหมด
15
23
38
หน้า