26/10/2021

www.npw.ac.th

welcome

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง-รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.2550

ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน-2553