การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล-งานสวัสดิการครู

รายงานสรุปการไปราชการของครูและบุคลากร